🔴🇫🇷💉பிரான்ஸ் அரசின் விபரீத முடிவு!

AstraZeneca நிறுவனத்தினால் 18 வயதிலிருந்து 65 வயதிற்கு உட்பட்டோரிற்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த கொரேனாத் தடுப்பு ஊசிகளை, பிரான்சில் 65 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களிற்கும் போட ஆரம்பித்துள்ளனர்.

பிரான்சின் மருத்துவ நடவடிக்கைகளை அங்கீகரிக்கும், சுகாதார அமைச்சின் ஒரு அங்கமான, சுகாதார உயர் ஆணையமான HAS (Haute Autorité de santé), AstraZeneca கொரோனத் தடுப்பு ஊசிகளை 65 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களிற்கும் போடலாம் என அனுமதி வழங்கி உள்ளது. மற்றைய கொரோனத் தடுப்பு ஊசிகளைப் பெறுவதில் பிரெஞ்சு அரசிற்கு ஏற்பட்டுள்ள இயலாமையினைப் போக்க, அரசின் இந்த நடவடிக்கையை சுகாதார உயர் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ளது.